Powered by EverLive.net
 • information56.png
 • information57.png
 • information58.png
 • information59.png
 • 47573038_1532520540224828_6891885019162214400_n.jpg
 • 47181211_1532509893559226_7983991156952268800_n.jpg
 • 47421265_1532506693559546_2454685384324415488_n.jpg
 • 47442128_1532520530224829_2540030907096498176_n.jpg
 • 47425122_1532521630224719_8618808145302519808_n.jpg
 • 47577004_1532515556891993_7531262300708143104_n.jpg
 • 47507559_1532512753558940_6493389170231214080_n.jpg
 • 47395473_1532510813559134_5989114405718065152_n.jpg
 • 47686616_1532510496892499_15780285371121664_n.jpg
 • 47576838_1532511160225766_317298538717380608_o.jpg
 • 47576476_1532507136892835_6157878222127104000_n.jpg
 • 47438167_1532522430224639_3961376949896478720_n.jpg
 • 47485848_1532510116892537_5620439438141161472_n.jpg
 • 47577869_1532519126891636_7390006147807182848_n.jpg
 • 47573435_1532509303559285_6506769045625241600_n.jpg
 • 47396775_1532518086891740_484125187436969984_n.jpg
 • 47363147_1532515656891983_5529220053670559744_n.jpg
 • 47466634_1532511190225763_6340280226148253696_n.jpg
 • 47574847_1532506903559525_5071669422326808576_n.jpg
 • 47368668_1532510016892547_2987835841033797632_n.jpg
 • 47579823_1532509863559229_5955042593367654400_n.jpg
 • 47391876_1532510310225851_4270485759074500608_n.jpg
 • 47578754_1532514030225479_3451005268853260288_n.jpg
 • 47573995_1532511150225767_5498159137948696576_n.jpg
 • 47345204_1532518783558337_1466938245928452096_n.jpg
 • 47431438_1532514953558720_2740620937975037952_n.jpg
 • 47580716_1532512843558931_2849087845954486272_n.jpg
 • 47573843_1532521646891384_2748915894213148672_n.jpg
 • 47497832_1532513096892239_1672421472917782528_n.jpg
 • 47579010_1532519190224963_6576594141432512512_o.jpg
 • 47448910_1532520833558132_8158305170619367424_n.jpg
 • 47684203_1532517566891792_3293075889700470784_n.jpg
 • 47500388_1532512853558930_1826664704978714624_n.jpg
 • 47299249_1532518933558322_2146401513809903616_n.jpg
 • 47325081_1532521966891352_4354526346228006912_n.jpg
 • 47502313_1532522073558008_5682503394900574208_n.jpg
 • 47681067_1532516860225196_2749723571403096064_n.jpg
 • 47580502_1532511016892447_4897245818274185216_n.jpg
 • 47574234_1532513173558898_8118061825272053760_n.jpg
 • 47393196_1532519353558280_4147279184760143872_n.jpg
 • 47495890_1532520850224797_407102559665258496_n.jpg
 • 47571797_1532517730225109_1228909367382769664_o.jpg
 • 47437200_1532523750224507_6314094794092052480_n.jpg
 • 47443946_1532509780225904_5008540206303805440_n.jpg
 • 47478060_1532515976891951_2633967515511816192_n.jpg
 • 47575127_1532510576892491_7211545399050371072_n.jpg
 • 47345197_1532521183558097_7583340295295598592_n.jpg
 • 47460774_1532511606892388_3105401405301587968_n.jpg
 • 47572215_1532509613559254_6200189607112343552_n.jpg
 • 47425064_1532510583559157_5987817192450686976_n.jpg
 • 47436685_1532521810224701_8399213824737017856_n.jpg

Logo school1

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ :  1 กุมภาพันธ์ 2522
ผู้อำนวยการคนแรก : นางสอิ้ง สุทธิแสวง
ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน : นางสดใส  ศรีสวัสดิ์
มีครูจำนวน :   57 ท่าน
มีนักเรียนจำนวน : 1120 คน
เปิดสอนระดับชั้น : อนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Website : www.spk200.ac.th

                      โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (๒๐๐ ปี) สำนักงานเขตสะพานสูง ได้รับมอบหมายที่ดินจำนวน ๖ ไร่ ๓ งาน ๖๔ ตารางวา จากการเคหะแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยไม่ต้องเสียงบประมาณ โดยที่ดินตั้งอยู่ในแขวงประเวศ อำเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร (ในขณะนั้น) ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้างถึง ๔ ปี จึงสามารถสร้างโรงเรียนสมโภชฯ และเป็นโรงเรียนประถมศึกษาประจำหมู่บ้าน โรงเรียนเปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ จึงตั้งชื่อโรงเรียนให้สอดคล้อง กับเหตุการณ์ดังกล่าว และได้ชื่อว่า “โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (๒๐๐ ปี) มีนักเรียนครั้งแรก ๑๖๑ คน ตั้งแต่ ป.๑ – ป.๖ แต่ ป.๔ ป.๖ ฝากไว้กับโรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน และรับมาสอนครบทุกชั้น ในปีการศึกษา ๒๕๒๖ ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ ได้โอนมาขึ้นกับแขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง ปัจจุบันเป็นโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ดำเนินการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ ถึง ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖ เป็นโรงเรียนสหศึกษาขนาดใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ี่ ๑ ถนนกรุงเทพกรีฑา เขต สะพานสูง กรุงเทพมหานคร ในหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง ซึ่งเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ ประชาชนมีฐานะระดับปานกลาง โรงเรียนตั้งอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดี โรงเรียนได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่องตลอดเวลา ๒๐ ปี ที่ผ่านมา ด้วยประวัติดีเด่นในด้านการจัดการเรียนการสอนและได้รับรางวัลในด้านต่าง ๆ เช่น โรงเรียนพัฒนาดีเด่น (ตาวิเศษ) ของสมาคมสโมสรและโรงเรียนมาตรฐานดีเด่น (ของกรุงเทพมหานคร) รางวัลผู้บริหารดีเด่น และครูโภชนาการดีเด่น ครูดีเด่นกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัยนาฏศิลป์ รางวัลประกวดงานผลิตและใช้สื่อการสอนอันดับ ๑ ของครุสภา รางวัลจัดกิจกรรมการสอนภาษาไทยดีเด่นของกรุงเทพมหานคร รางวัลห้องสมุดดีเด่น ประจำปี ๒๕๔๖ รางวัลที่ ๓ นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับรางวัลในด้านวิชาการและด้านกีฬาอีกด้วย โรงเรียนมีชื่อเสียงในทางที่ดีเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป

                    ทั้งนี้ด้วยความสามารถของผู้บริหารโรงเรียนนับตั้งแต่ นางสอิ้ง สุทธิแสวง ผู้อำนวยการคนแรกของโรงเรียน นางสุจิตรา พรรณรักษ์ นายวิศิษฐ์ สุปินานนท์ นางสาวประยงค์ ผู้ปรารถนา นายสำเริง พรหมคีรี นายนพดล เฟื่องประดิษฐ์กุล นางผกาวรรณ นันทวิชิต  นางดวงใจ สมานสิน และ นางสดใส ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน ทำให้โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของประชาชนในชุมชนมากขึ้น โดยนิยมพาบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนทุกปีเป็นจำนวนมาก โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (๒๐๐ปี) มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑) โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์(๒๐๐ปี) เปิดโปรแกรมห้องเรียนสองภาษา(EP) เริ่มเปิดหลักสูตรนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 ที่ผ่านมา นักเรียนจะได้มีทักษะทางภาษาอังกฤษโดยมีคุณครูจากต่างชาติประจำห้องสองภาษา โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์(๒๐๐ปี)  มีบุคลากรครูอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณภาพ มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ ใช้เทคนิคการสอนแบบต่าง ๆ และมีการประเมินผลการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย   และโรงเรียนยังมีกิจกรรมเด่น ๆ ที่สำคัญมากมาย เช่น โครงการหมอภาษา โครงการนาฏศิลป์ โครงการดนตรีไทย โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพ โครงการวินัยในโรงเรียน โครงการโรงเรียนสีขาว โครงการรักการอ่าน โครงการส่งเสริมด้านวิชาการ  และกิจกรรมชมรมต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้โรงเรียนยังมีศูนย์ภาษาอังกฤษ ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องสมุด ที่ค้นคว้าข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และเชื่อมระบบเครือข่ายจำนวน ๖๐ เครื่อง ด้านบุคลากร ครู อาจารย์ มีความพร้อมทางด้านคุณวุฒิ คือ มีการศึกษาระดับปริญญาโท และกำลังศึกษาปริญญาโทอีกหลายท่าน นอกนั้นจบปริญญาตรีทั้งหมด ด้านชุมชนโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นอย่างดี โครงการช่วยเหลือจากชมรมครู ผู้ปกครองและมูลนิธิช่วยเหลือในด้านอุปกรณ์ทางการเรียนการสอนตลอดเวลาจนได้รับคำปรึกษาและคำแนะนำที่ดีจากคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆ ตลอดเวลา. 

 

 

ข่าวการศึกษา